Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

 OBEC KYNCEĽOVÁ

Kynceľová 39

p. č. 202/2017                                                                                                          V Kynceľovej  10.05.2017

  6Er/58/2011

 

 

Verejná vyhláška

o oznámení miesta uloženia písomnosti

 

 

Obec Kynceľová oznamuje uloženie zásielky v súlade s § 5 Zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov občanovi:

 

 

Adresát písomnosti:                    Peter Rís  nar.1981

                                                         hlásený na trvalý pobyt obec KYNCEĽOVÁ

                                                         974 01  KYNCEĽOVÁ

 

Miesto uloženia:                           Obecný úrad Kynceľová

                                                         Kynceľová 39

                                                         974 01   Kynceľová

 

Odosielateľ:                                   OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA

                                                         SKUTECKÉHO 28

                                                         875 59   Banská Bystrica 1

 

 

 

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia v mieste uloženia zásielky počas stránkových dní obecného úradu.   

 

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.  

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Martina Kubišová, PhD.

                                                                                                        starostka obce

Vyvesené: 10. 5. 2017

Dátum zvesenia: 26. 5. 2017

Späť