Navigácia

Obsah

Protipožiarne prehliadky

Typ: ostatné
Dňa 31.1.2018 sa v obci uskutočnia protipožiarne prehliadky.

Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým k prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiaru.

Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol členovia kontrolnej skupiny upozorňujú občanov na zistené nedostatky, požadujú ich odstránenie bez zbytočného dokladu a na tieto účely poskytujú potrebné informácie a vysvetlenia.

Ak pri kontrole vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

Nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku, a tieto nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolná skupina oznámi obci, ktorá uloží lehoty na odstránenie týchto nedostatkov.

Povinnosti fyzických osôb vyplývajúce z § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 314/2011 Z. z. o ochrane pred požiarmi:

1. Fyzická osoba je povinná:

 • konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
 • dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
 • obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi,
 • umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,
 • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
 • oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
 • zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,
 • zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,
 • umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.

2. Fyzická osoba nesmie:

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
 • poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pre požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
 • vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.

 

Ak občan nezabezpečí kontrolu a odborné preskúšanie komínov, môže mu OR HaZZ uložiť pokarhanie alebo pokutu (§ 61 ods. 1 písm. g) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi). Na základe uvedeného, by občania mali pravidelne vykonávať kontrolu a čistenie komínov, o čom by mal byť vedený záznam (tlačivo – Kontrola komínov). V zázname má byť uvedený dátum kontroly, resp. čistenia, podpis majiteľa a svedka (napr. suseda, kamaráta a pod.).  

 


Vytvorené: 31. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 31. 1. 2018 16:12
Autor: Správce Webu