Navigácia

Obsah

Hlavná kontrolorka 

Ing. Mária Paličková 

Úlohy hlavného kontrolóra

1. Hlavný kontrolór :
a. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

2. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva  s hlasom poradným.

3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

4. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.
   

PLÁN KONTROL

Plán kontrol hlavného kontrolóra na  I. polrok 2022 (374.26 kB)

Plán kontrol hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 (370.99 kB)
Plán kontrol hlavného kontrolóra na  I. polrok 2021 (394.94 kB) 

Plán kontrol hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 (315.28 kB)
Plán kontrol hlavného kontrolóra na  I. polrok 2020 (393.3 kB)