Navigácia

Obsah

Späť

Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor - Verejná vyhláška - Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Kynceľová

Vyvesené: 21. 6. 2022

Dátum zvesenia: 7. 7. 2022

Zodpovedá: Božena Fecskeová

Späť