Navigácia

Obsah

Späť

Predĺženie termínu na dokončenie stavby "Výstavba chodníka v obci Kynceľová"

PREDĹŽENIE TERMÍNU NA DOKONČENIE STAVBY

č. j. S2021/00809-1-vyj.                                                                                                        

Poniky, 05.01.2022

Vybavuje:  Mgr. Poništiak

 

Vec: Predĺženie termínu na dokončenie stavby

Dňa 09.12.2021 bola na obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky, ako na príslušný špeciálny stavebný úrad v zmysle § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov doručená žiadosť stavebníka: Obec Kynceľová, Kynceľová 39, 974 01 Kynceľová o predĺženie termínu dokončenia stavby.

Stavba: „Výstavba chodníka v obci Kynceľová“ v objektovej skladbe „SO 01 Chodník – úsek 1“, „SO 02 Chodník – úsek 2“ a „SO 03 Chodník – úsek 3“ na pozemkoch č. p. KN-E 342, KN-E 59, KN-E 44, KN-E 45, KN-E 54, KN-C 672, KN-C 674, KN-E 348/2, KN-C 702/11 a KN-E 348/1 v k. ú. Kynceľová, ku ktorým má stavebník vlastnícke resp. iné právo v zmysle stavebného zákona, bola povolená toho času Mestom Banská Bystrica pod č. OVZ-DS 125077/15523/2016-Bod zo dňa 14.07.2016. Pôvodný termín na dokončenie stavby bol predĺžený do 31.12.2021.

            Podľa § 66 ods. 3 písm. d) stavebného zákona záväznými podmienkami uskutočňovania stavby sa zabezpečí, prípadne určí lehota na dokončenie stavby.

            Pre stavebníka je záväzná, ale jej nedodržanie nespôsobuje neplatnosť stavebného povolenia.

            V súlade so zásadou rýchlosti a hospodárnosti správneho konania obec Poniky, ako príslušný špeciálny stavebný úrad, v tomto prípade upúšťa od povolenia zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona a zmenu lehoty dokončenia stavby: „Výstavba chodníka v obci Kynceľová“ v objektovej skladbe „SO 01 Chodník – úsek 1“, „SO 02 Chodník – úsek 2“ a „SO 03 Chodník – úsek 3“ na pozemkoch č. p. KN-E 342, KN-E 59, KN-E 44, KN-E 45, KN-E 54, KN-C 672, KN-C 674, KN-E 348/2, KN-C 702/11 a KN-E 348/1 v k. ú. Kynceľová schvaľuje vyznačením v stavebnom povolení.

Číslo a dátum vydania právoplatného stavebného povolenia:

                                   OVZ-DS 125077/15523/2016-Bod zo dňa 14.07.2016

Nová lehota na dokončenie stavby:

                                   31.12.2024

Ostatné podmienky stavebného povolenia č. OVZ-DS 125077/15523/2016-Bod zo dňa 14.07.2016 zostávajú v platnosti.

 

 

Správny poplatok sa podľa § 4 ods. 1 zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nevyrubuje.

                                                                                                    Ing. Jana Ondrejková v.r.

                                                                                                                   starostka obce

 

 

 

Doručuje sa (s právnymi účinkami doručenia verejnou vyhláškou):

  1. Obec Kynceľová, Kynceľová 39, 974 01 Kynceľová - stavebník

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 69 ods. 2 stavebného zákona doručuje predĺženie lehoty  na dokončenie stavby ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou vzhľadom na líniový charakter stavby (§ 139 ods. 3 stavebného zákona) v zmysle ustanovenia § 3 ods. 6 a § 26 ods. 1 správneho poriadku.

Doručenie sa uskutočňuje  vyvesením oznámenia na dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, t. j. vyvesením na úradnej tabuli obce Poniky a obce Kynceľová a súčasne zverejnením  písomnosti  na webovom sídle obce - internetovej stránke obce Poniky a obce Kynceľová .

Posledný deň tejto lehoty (15. deň) je dňom doručenia.

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce  na dobu 15 dní.

Vyvesené: 17. 1. 2022

Dátum zvesenia: 2. 2. 2022

Zodpovedá: Božena Fecskeová

Späť