Navigácia

Obsah

Pasienkové spoločenstvo

Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spol.
KYNCEĽOVÁ  39 
97401

Pavol Bielik – predseda

 

e mail : pavolbielik.eu@gmail.com
IČO : 42314801
telefon: +421 903 504 940
banka : SK49 0900 0000 0050 5718 2100

 

Vážení podielnici pasienkového spoločenstva,

podľa článku V. Zmluvy o založení spoločenstva otvárame na internetovej stránke obecného
úradu Kynceľová podstránku s informáciami a písomnými materiálmi pasienkového spoločenstva, pozemkového spoločenstva Kynceľová.

Zhromaždenie podielnikov konané 30.11.2022

Prílohy: 

 

 

Zhromaždenie podielnikov konané 13.11. - 30.11.2020
formou korešpondenčného hlasovania

Prílohy:

Zmluva o pasienkovom spoločenstve účinná od 1.7.2019

Prílohy:

 

Nájomné zmluvy pasienkového spoločenstva

 

Zhromaždenie podielnikov konané 31.05.2019

Prílohy: 

 

Zákon 97/2013 účinný od 01.10.2018
 

Zmluva o založení pasienkového spoločenstva platná do 30.06.2019

 

Za zverejnené informácie zodpovedá Pasienkové spoločenstvo.