Aktuality


HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU NA II. POLROK 2016 
  NOVÉ

HARMONOGRAM 

UPOZORNENIE   

Jarné vypaľovanie trávy... viac


Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“   

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vypracoval podľa §14 odsek 1 zákona Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“.

 Okresný úrad v sídle kraja Vám podľa §14 odsek 4 zákona zasiela Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“.

Podľa § 14 odsek 5 zákona „Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do 3 dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie“.

STANOVISKO

 

PREDCHÁDZANIE VZNIKU POŽIAROV 

Začiatok roku 2016 priniesol na naše územie výrazné ochladenie, ktoré bolo sprevádzané mrazivými teplotami, kedy sa začína v domácnostiach intenzívnejšie kúriť a prikurovať.
Zimné obdobie je obdobím, ktoré si  vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi, kedy vzniká vysoká pravdepodobnosť vzniku požiarov. 
Od 1.1. do 12.1. 2016 vzniklo na území Banskobystrického kraja už 20 požiarov v dôsledku vyhorenia sadzí v komíne, nedodržiavania predpísaných bezpečných vzdialeností horľavéhých materiálov od spotrebičov, požiarov striech a požiarov kotolní. 
Pri spaľovaní dreva, či iného tuhého paliva sa komín zanáša sadzami omnoho rýchlejšie ako pri spaľovaní plynu. Nánosy sadzí pritom nielen zhoršujú ťah komína, ale aj zvyšujú riziko požiaru.
Pri komínoch treba venovať zvýšenú pozornosť najmä pravidelnej kontrole a čisteniu samotných komínov, taktiež údržbe palivových spotrebičov. Pri  neodbornom „svojpomocnom“ zhotovovaní, prípadne oprave komínov vznikajú netesnosti, ktoré sú mnohokrát taktiež príčinou vzniku požiarov. 
Bezpečné vzdialenosti spotrebiča a dymovodu je potrebné dodržiavať v závislosti od druhu používaného paliva do spotrebiča. Pri spotrebičoch na tuhé palivo je to 800 mm, na kvapalné 400 mm a  plynné 200 mm vo všetkých smeroch.
Kvalitná a odborná prevencia v objektoch súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie. 
„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“
PLAGÁT


U P O Z O R N E N I E    

Upozornenie Krajského riaditeľstva policajného zboru ... viac


ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN
 
Pondelok  09:00–12:30 13:00–17:00
Utorok     08:00–12:30 13:00–16:00
Streda      09:00–12:30 13:00–17:00
Štvrtok     08:00–13:00
Piatok      NESTRÁNKOVÝ DEŇ

HARMONOGRAM VÝVOZU - SEPAROVANÝ ODPAD 
Harmonogram vývozu separovaného zberu ....viac


Predaj MÄSOVÝCH výrobkov

rozpis dní kedy si môžete zakúpiť mäsové výrobky od firmy Gurmán
21.12.2015
11.1.2016
15.2.2016
21.3.2016
11.4.2016
16.5.2015
13.6.2016

INFORMÁCIE K VOĽBÁM DO NRSR   NOVÉ

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 hod.
... viacVÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU   

Upozorňujeme občanov, aby si kuka nádoby vykladali v skorých ranných hodinnách, nakoľko vývoz komunálneho odpadu je daný konkrétnym dňom, nie konkrétnou hodinou. To isté sa týka aj separovného zberu. 

  

MAPA MIKROREGIÓNU   

V prípade záujmu si mapu môžete zakúpiť na obecnom úrade v cene 1,- euro
PRE MAJITEĽOV PSOV NOVÉ

Žiadame majiteľov a chovateľov psov, aby dodržiavali zákaz voľného pohybu psa po obci a tiež všetky ostatné nariadenia týkajúce sa chovu psa a voľného pohybu psa v katastri obce.

Upozorňujeme, že za psa zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá ho vedie, alebo ktorá nad psom vykonáva dohľad.
 

POHODLNÝ PRÍSTUP K DAŇOVÝM FORMULÁROM  

MF SR priprvilo pre mestá a obce pohodlný prístup k daňovým formulárom pre miestne dane. Vytvorilo špeciálny banner, z ktorého je sa možné jednoducho a rýchlo preklikať na všetky daňové formuláre...viac

 

INFORMÁCIE PROSTREDNÍCTVOM SMS  

Pripravili sme pre Vás možnosť byť informovaní aj prostredníctvom SMS. Stačí si číslo Vášho mobilného telefónu zaregistrovať na obecnom úrade a dôležité informácie, ktoré sú vyhlasovné aj obecným rozhlasom Vám doručíme prostredníctvom SMS správy.

 

PRE STARŠIE AKTUALITY KLIKNITE SEM


KLUB SENIOROV KYNCEĽOVÁ
Klub je otvorený pre svojich členov každý štvrtok v čase od 15.00 hod do 18.00 hod.
Informácie týkajúce sa klubu seniorov nájdete v záložke OBČAN.